අපගේ සහතිකය


අපගේ සහතිකය


        අපේ සමාගමට ISO9001 ලැබී ඇත. ගනුදෙනුකරුගේ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා, SPK සෘජු කියවීමේ උපකරණ විශ්ලේෂකය, ත්‍රිමාන, ආතන්ය ශක්තිය පරීක්‍ෂක, දෘ ness තාව පරීක්‍ෂක සහ තවත් බොහෝ පරීක්ෂණ උපකරණ අප සතුව ඇත. පෘෂ් treatment ීය ප්‍රතිකාර සඳහා අපට ඔප දැමීම හා විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම, කුඩු ආලේපනය, ඇනෝඩයිසින් කිරීම, රික්ත ආලේපනය යනාදිය කළ හැකිය.