අපගේ සහතිකය


අපගේ සහතිකය


        අපේ සමාගම ISO9001 ලබා ඇත. පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා SPK සෘජු කියවීමේ මෙවලම් විශ්ලේෂකය, ත්රිමාණ ආතන්ය, ආතන්ය බල ශක්තිය පරීක්ෂා කරන්නා, තද රත් පරීක්ෂක යනාදිය වැනි බොහෝ පරීක්ෂණ උපකරණ ඇත. පෘෂ්ඨීය පතිකාර සඳහා, අප විසින් ඔප දැමීම හා විද ත් කිරීම, පවුඩර් ආෙල්පනය, ඇෙලෝඩීකරණය, වැකුම් ආෙල්පනය සහ යනාදිය කළ හැකිය.