නිෂ්පාදන උපකරණ

නිෂ්පාදන උපකරණ


අප සතුව විශාල හා මාධ්‍ය ප්‍රමාණයේ සීඑන්සී මධ්‍යස්ථාන ඇති අතර, ඩයි වාත්තු යන්ත්‍ර 8 ක්, 180 ටී, 280 ටී, සහ 800 ටී including ඇතුළු තවත් බොහෝ යන්ත්‍රෝපකරණ පහසුකම් ඇති අතර විශ්ව ඇඹරුම් යන්ත්‍ර, පරිගණක සංඛ්‍යාත්මක පාලන යන්ත්‍ර, මිනුම් වැසිකිලි වැනි උපකරණ 60 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත. මුද්දර යන්ත්ර. අපට CAD / CAM / CAE මඟින් මෙවලම් තනිවම සැලසුම් කළ හැකි අතර සාම්පල මත පදනම්ව නිෂ්පාදන කළ හැකිය.