නිෂ්පාදන උපකරණ

නිෂ්පාදන උපකරණ


අප සතු විශාල හා මාධ්ය ප්රමාණයේ CNC මධ්යස්ථාන සහ තවත් යන්ත්රෝපකරණ පහසුකම් ගණනාවක් (180T, 280T, සහ 800T) සහ 60 කට වැඩි උපකරණ, යතුරු පැදි යන්ත, පරිගණක numerical control machines, මුද්රණ යන්ත. CAD / CAM / CAE මගින් අප විසින්ම මෙවලම් නිර්මාණය කර සාම්පල මත පදනම්ව නිෂ්පාදන සාදා ගත හැකිය.